Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORTMARKT BV

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving 

 1. Supportmarkt BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 69919607;
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke –of rechtspersoon met wie Supportmarkt BV een overeenkomst aangaat;
 3. Gehuurde: De zaak/zaken die onderwerp is/zijn van de huurovereenkomst;
 4. Schade van Suppormarkt BV: De vermogensschade die Supportmarkt BV direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het gehuurde of onderdelen daarvan die niet aan te merken is als normale slijtage), of vermissing van het gehuurde of een daaraan toebehorend onderdeel, of een andere zaak dan het gehuurde toebehorend aan Supportmarkt BV. Onder deze schade wordt ondermeer verstaan, de kosten van vervanging van het gehuurde, alsmede de gederfde huurinkomsten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Supportmarkt BV en de opdrachtgever.

2.2       Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

Artikel 3 Uitvoering

3.1       Supportmarkt BV zal zich inspannen de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Deze uitvoering geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

3.2       De opdrachtgever zal aan Supportmarkt BV alle noodzakelijke informatie en middelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst verschaffen. De opdrachtgever dient het in de vorige zin beschreven vereiste zo volledig en juist mogelijk aan Supportmarkt BV te doen toekomen.

3.3       Supportmarkt BV heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichtend en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever te berekenen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1       Zodra de opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Supportmarkt BV, schriftelijk aan Supportmarkt BV mede te delen op straffe van verval van recht

4.2       Iedere aanspraak jegens Supportmarkt BV vervalt na twee jaar nadat de mededeling door de opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij de aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

4.3       Supportmarkt BV is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever, zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Supportmarkt BV niet is nagekomen.

4.4       Supportmarkt BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van SupportmarktBV in de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

4.5       Indien Supportmarkt BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Supportmarkt BV beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.6       Supportmarkt BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals, maar zeker niet beperkt tot, gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.

4.7       De opdrachtgever vrijwaart Supportmarkt BV voor aanspraken van derden.

4.8       Supportmarkt BV vrijwaart zich van druk- en zetfouten in zowel online als offline communicatiedoeleinden.

Artikel 5 Betaling

5.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of via de e-mail anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt en geen gehoor heeft gegeven aan een ingebrekestelling, dan is de opdrachtgever in verzuim. Vanaf de datum dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een maand.

5.2       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Supportmarkt BV maakt om de vordering van de opdrachtgever te incasseren, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1       De huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij Supportmarkt BV.

6.2       Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen en/of te wijzigen.

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1.      De overeenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

7.2.      Indien de zaak wordt voorgelegd aan een rechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van Supportmarkt BV, tenzij de opdrachtgever zijnde een consument binnen een maand nadat Supportmarkt BV zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

HUURVOORWAARDEN

Indien de opdrachtgever een huurovereenkomst met Supportmarkt BV aangaat, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit hoofdstuk “huurvoorwaarden” van toepassing.

Artikel 8 Bepaling huurprijs, overige kosten en de duur van de overeenkomst

8.1       De huurovereenkomst wordt aangegaan voor het tarief en de termijn zoals deze is aangegeven in de huurovereenkomst, tenzij hiervan na de totstandkoming van de huurovereenkomst schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.

8.2       Kosten voor het gebruiksklaar maken, transportkosten kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten worden vooraf aan de opdrachtgever bekend gemaakt.

Artikel 9 Verlenging huurperiode

9.1       De opdrachtgever verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de laatste overeengekomen dag en tijdstip van de huurovereenkomst aan Supportmarkt BV te retourneren of ter beschikking te stellen. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien er voor afloop van de huurtermijn schriftelijk of via de e-mail een verlenging van de huurtermijn is overeengekomen.

Artikel 10 Overschrijding huurperiode

10.1     Indien het gehuurde niet binnen de in de overeenkomst vermelde, dan wel verlengde, huurperiode aan Supportmarkt BV is geretourneerd of ter beschikking is gesteld, dan is Supportmarkt BV gerechtigd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting van de opdrachtgever blijven alsdan onverminderd in stand tot het moment dat het gehuurde terug in de macht is van Supportmarkt BV, met dien verstande dat de opdrachtgever tot aan dat moment een bedrag ter hoogte van € 50,- excl. btw verschuldigd is bovenop de huurprijs, waar een dagdeel geldt als een dag. Een en ander onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Supportmarkt BV een schadevergoeding te betalen voor geleden schade.

Artikel 11 Annulering en annuleringskosten

11.1     De opdrachtgever kan de huurovereenkomst kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode, tenzij anders is overeengekomen.

11.2     Indien de opdrachtgever de huurovereenkomst korter dan 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode of tijdens de huurperiode annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen:

 • Niets van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd tot 14 dagen voor de start van de huurperiode;
 • 25% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd binnen 14 tot 11 dagen voor de start van de huurperiode;
 • 50% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd binnen 10 tot 6 dagen voor de start van de huurperiode;
 • 75% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd binnen 5 tot 2 dagen voor de start van de huurperiode;
 • 100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd binnen 1 dag of korter voor de start van de huurperiode;

11.3     Indien de opdrachtgever tijdens de lopende huurperiode annuleert, kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de lopende huurperiode, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Betaling en waarborgsom

12.1     Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetalingen van huurpenningen, alsmede betaling van een waarborgsom worden verlangd. Bij het retourneren van het gehuurde wordt met de opdrachtgever bekeken of het gehuurde in goede staat en compleet is. Als dit het geval is, wordt aan de opdrachtgever de waarborgsom terugbetaald. Indien het gehuurde beschadigd of niet compleet is, dan wordt de schade in mindering op de waarborgsom gebracht. Indien de schade hoger is dan de betaalde waarborgsom, zal het schadebedrag dat boven de waarborgsom uitkomt middels een factuur aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.2     Over de eventueel betaalde waarborgsom wordt geen rente vergoedt.

12.3     Supportmarkt BV is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huurovereenkomst als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid van de opdrachtgever te verlangen.

12.4     Betaling dient, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurperiode te geschieden.

Artikel 13 Gebruik van het gehuurde

13.1     De opdrachtgever dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en ervoor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

13.2     De opdrachtgever is gehouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij Supportmarkt BV af te leveren dan wel aan Supportmarkt BV ter beschikking te stellen. De opdrachtgever is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen.

13.3     Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke of elektronische toestemming van Supportmarkt BV het gehuurde weder te verhuren dan wel aan een ander in gebruik te geven.

13.4     Indien het gehuurde uit de macht van de opdrachtgever is komen te geraken, is hij gehouden dit onverwijld aan Supportmarkt BV ter kennis te geven

13.5     De opdrachtgever dient het gehuurde, indien het een object betreft dat voor gebruik aangesloten dient te worden op netspanning, op de juiste netspanning aan te sluiten.

13.6     In geval van schade of een defect aan het gehuurde is het de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde te gebruiken, indien dit kan leiden tot verergering van de schade of defecten.

13.7     Bij schade of verlies van het gehuurde is de opdrachtgever verplicht Supportmarkt BV hier zo spoedig mogelijk over in te lichten en vervolgens de instructies van Supportmarkt BV op te volgen. Kosten ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Zonder toestemming van Supportmarkt BV mag de opdrachtgever niet tot reparatie van het gehuurde overgaan.

13.8     Het gehuurde mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij Supportmarkt BV daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade

14.1     Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het gehuurde is opgemaakt, wordt de opdrachtgever verondersteld het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

14.2     De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van Supportmarkt BV die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het gehuurde met inachtneming van het navolgende:

 1. De schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 13;
 2. De schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van de opdrachtgever;
 3. Het gehuurde aan een derde is weder verhuurd, ook indien Supportmarkt BV hiermee heeft ingestemd;
 4. De schade is ontstaan ten gevolge van vermissing of diefstal van het gehuurde en/of de daarbij behorende onderdelen.

14.3     Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van aflevering van het gehuurde door de opdrachtgever te zijn verzekerd.

14.4     Indien krachtens een door Supportmarkt BV al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan Supportmarkt BV of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de opdrachtgever onverlet.

14.5     Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het gehuurde is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van Supportmarkt BV.

14.6     De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het gehuurde tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het gehuurde, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

Artikel 15 Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid Supportmarkt BV

15.1     In geval van gebreken heeft de opdrachtgever slechts recht op vermindering van de huurprijs als Supportmarkt BV bij het aangaan van de overeenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

15.2     Supportmarkt BV is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

15.3     Supportmarkt BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat de opdrachtgever het gehuurde verkeerd of ondeskundig heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksaanwijzing, instructies of veiligheidsvoorschriften.

Artikel 16 Ontbinding van de huurovereenkomst

16.1     Supportmarkt BV is gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:

 1. Blijkt dat de opdrachtgever tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen jegens Supportmarkt BV niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of na zal komen;
 2. De opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. Ten aanzien van de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 4. De opdrachtgever zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;
 5. Supportmarkt BV tijdens de huurperiode omstandigheden ter kennis is gekomen, die van dien aard zijn dat ware Supportmarkt BV hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

16.2     De opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan Supportmarkt BV om zich weer in het bezit van het gehuurde te doen stellen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor gedragingen en nalatigheden van een ander

17.1     De opdrachtgever is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van andere gebruikers dan de opdrachtgever gedurende de huurperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van deze termijn zonder dat het gehuurde in de macht is gebracht van Supportmarkt BV.